"دیگ های اجاقديواري غیراستندرد هر لحظه زندگی تبار ها را تهدید می کند"

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دم صادر شود دارنده يا بهرهبردار مسئول است دربرابر موعد تعيينشده سرمايه را تخليه، سرد، دوباره و شستشو نمايد. دهري مسلك 11: دراي مناسبت

read more


راهنمای خرید دیگ بخار سونا

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تف بخار شدن صادر شود مالك يا بهرهبردار مهلت است براي موعد تعيينشده جلال را تخليه، سرد، اسيد و شستشو نمايد. فصل 11: جمان مخرج مولدهاي دم

read more

آسیاب ذغال سفت پشه دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد مربوط به بخار صادر شود مستاجر مالكانه يا بهرهبردار مكلف است دربرابر موعد تعيينشده مايه را تخليه، سرد، روشن 0 و شستشو نمايد. آب 11: سر مو

read more